Treść strony

Podaruj nam 1,5 procent swojego podatku

 

Rozwój poznawczy dzieci z niepełnosprawnością wzroku do drugiego roku życia - Izabela Galicka

Prawidłowy rozwój poznawczy zapewnia możliwość odnalezienia się w świecie, rozumienie relacji przyczynowo-skutkowych i umiejętność nazywania elementów doświadczanej rzeczywistości. Dlatego jest dla dziecka niezwykle ważny. Rozumienie w tym zakresie potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzroku jest bardzo istotne dla ich przyszłego procesu edukacyjnego. Rozwój dziecka współtworzą jego indywidualne predyspozycje oraz środowisko, w którym dziecko jest kształtowane.

Ewa Eliasz-Brantley - osoba dotąd nieznana - Renata Nowacka-Pyrlik

12 grudnia bieżącego roku w ramach „Wtorkowych imprez kulturalnych”, jakie co tydzień organizowane są w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie, odbyło się niecodzienne spotkanie. Pisząc „niecodzienne”, mam na myśli fakt, że pani Maria Szymborska, Gość wieczoru, przyszła na nie z misją nakręcenia filmu o nieprzeciętnej, i mającej ogromny wpływ na jej osobiste życie, niewidomej kobiecie – pani Ewie Eliasz-Brantley.

Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej - Z Panią Marzeną Wójcicką, partnerem konferencji i założycielką pierwszego w Warszawie Niepublicznego Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Dysfunkcjami Neurologicznymi, rozmawia Renata Nowacka-Pyrlik

„Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej” – pod takim hasłem w dniu 9 listopada 2017 r. odbyła się w Warszawie konferencja adresowana przede wszystkim do opiekunów rodzinnych i zawodowych, sprawujących opiekę nad osobami dotkniętymi różnego rodzaju chorobami demencyjnymi.

Wywiad z Tobiaszem Pöpke - Dorota Koprowska

…kierowcą tandemu w ramach akcji „Waszymi oczami poznajemy świat” organizowanej przez Koło Grodzkie w Częstochowie Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych

Życie bez wzroku - Piotr Ciechomski

Jarosław Mitrus to mój starszy kolega z maturalnej klasy. 25 września 2017 roku skończył 20 lat. Obydwaj uczymy się w XVII Liceum Ogólnokształcącym dla Uczniów Niesłyszących, Słabosłyszących, Niewidomych, Słabowidzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie. Dla potrzeb konkursu zgodził się, abym przedstawił historię jego „życia bez wzroku”.