Treść strony

 

Sztuka coraz bardziej dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Muzeum

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji wymiarów uczestnictwa w kulturze, które prowadzi do wzbogacenia doświadczeń poznawczych, uczuciowo-estetycznych, formułuje zainteresowania człowieka, jego postawy. Uczestnictwo w kulturze sprowadza się do recepcji oraz ekspresji kultury.

Sztuka coraz bardziej dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Audiodeskrypcja

W Polsce po raz pierwszy audiodeskrypcja w teatrze pojawiła się w 2007 roku w Białostockim Teatrze Lalek, w którym wystawiono bajkę „Jest królik na księżycu”. Inicjatorem tego wydarzenia była Fundacja Audiodeskrypcja.

Ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących – bastiony segregacji czy ważne miejsca na mapie edukacyjnej Polski

W czasach, gdy dominującym trendem w podejściu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) jest inkluzja lub integracja, edukacja uczniów z niepełnosprawnością w szkołach specjalnych, czy ośrodkach szkolno-wychowawczych postrzegana jest przez wielu jako relikt przeszłości, bastion segregacji.

Indywidualizacja w nauczaniu uczniów niewidomych i słabowidzących

Indywidualne podejście do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego ucznia na wszystkich etapach edukacji jest jednym z fundamentalnych warunków zapewnienia szans na wszechstronny i harmonijny rozwój każdego z nich. Jak podkreśla Jolanta Rafał-Łuniewska, „istotą indywidualizacji w nauczaniu jest rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, uwzględnienie jego możliwości oraz stworzenie mu odpowiednich warunków do osiągania wyznaczanych celów w jego edukacji” (www.ore.edu.pl, 26.08.2015).

Diagnoza ucznia z niepełnosprawnością wzroku w opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – stan obecny i oczekiwania

Nie można mówić o jakichkolwiek działaniach nakierowanych na wspieranie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnością czy o wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak również aktywizowaniu zawodowym osób z niepełnosprawnością – bez diagnozy w domu, szkole, pracy.