Treść strony

 

Odliczenia na cele rehabilitacyjne od podatku dochodowego od osób fizycznych (listopad 2015 r.)

Podatek dochodowy od osób fizycznych ciąży na każdej osobie fizycznej, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiąga przychody. Aktem prawnym, który reguluje te kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.).

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (październik 2015 r.)

Osoby z niepełnosprawnością mogą realizować aktywność zawodową w różnych formach. Pracują na podstawie umów o pracę, umów zlecenia czy umów o dzieło lub innych kontraktów cywilnoprawnych.
Mogą także podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, czyli stawać się przedsiębiorcami i w ten sposób zarabiać na utrzymanie i realizować swoje ambicje zawodowe.

Zasady dorabiania do świadczeń rentowych i emerytury. Emerytura, część VII (sierpień 2015 r.)

Emerytura

Na koniec warto kilka słów poświęcić także takiemu świadczeniu jak emerytura. Emeryci, którzy przeszli na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, mają prawo dorabiać do pobieranego świadczenia bez żadnych ograniczeń.

Zasady dorabiania do świadczeń rentowych i emerytury. Renta rodzinna, część VI (sierpień 2015 r.)

Renta rodzinna

Renta ta przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Zasady dorabiania do świadczeń rentowych i emerytury. Renta szkoleniowa, część V (sierpień 2015 r.)

Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie to przysługuje osobie spełniającej warunki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Przysługuje ona przez okres 6 miesięcy. Okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.