Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Ekspert merytoryczny - Oferta pracy

Warszawa, 06.09.2018 r.

OFERTA PRACY

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko

EKSPERTA MERYTORYCZNEGO W PROJEKCIE

Ekspert merytoryczny wchodzi w skład zespołu zarządzającego projektem i podlega bezpośrednio kierownikowi projektu.

We współpracy z Kierownikiem projektu ekspert merytoryczny koordynuje i nadzoruje realizację Projektu. W gestii eksperta merytorycznego pozostaje planowanie szczegółowo poszczególnych działań oraz kontrola ich realizacji, tworzenie standardów działania poprzez opracowywanie procedur, regulaminów, jednolitych formularzy oraz zasad postępowania. Do jego obowiązków należeć będzie dbałość o terminowe rozliczanie poszczególnych etapów, przestrzegając postanowień Umowy.

Do zadań zawodowych eksperta merytorycznego należy:

 • a) udział w rekrutacji uczestników projektu;
 • b) udział w komisji kwalifikacyjnej;
 • c) przygotowanie procedur realizacji projektu, regulaminów oraz formularzy w zakresie wsparcia dla uczestników projektu
 • d) planowanie działań prowadzonych przez specjalistów ds. wsparcia społecznego i ds. wsparcia zawodowego zapewniających wysoką jakość wsparciauczestnikom projektu;
 • e) monitorowanie i ewaluacja przebiegu wsparcia udzielanego uczestnikom projektu;
 • f) rozwiązywanie problemów i reagowanie na potrzeby zgłaszane i powstałe podczas realizacji projektu w zakresie wsparcia udzielanego uczestnikom projektu;
 • g) przygotowywanie sprawozdań z postępu rzeczowego do wniosków o płatność.

WYMAGANIA:

1) wyższe wykształcenie;

 • 2) doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,,
 • 3) znajomość zasad realizacji projektów unijnych,
 • 4) praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień, regulaminów i innych dokumentów,
 • 5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • 6) nieposzlakowana opinia,
 • 7) biegła znajomość komputera, w tym obsługi Internetu,
 • 8) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, systematyczność.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od kandydata/kandydatki:

 • 1) list motywacyjny,
 • 2) życiorys – curriculum vitae,
 • 3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poświadczające znajomość procedur realizacji programów unijnych,
 • 5) podpisana przez kandydata klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922)”,
 • 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Zgłoszenia wraz z propozycją oczekiwanego wynagrodzenia za 4/5 etatu należy składać do dnia 14 września 2018 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres: prezes@trakt.org.pl, podając w tytule: „oferta pracy ekspert merytoryczny” lub tradycyjną pocztą na adres:

al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa z dopiskiem „oferta pracy ekspert merytoryczny” (decyduje data wpływu).

Z osobami, które złożą swoje oferty będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Ostateczny wybór zostanie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatem/kandydatką.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.