Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa

w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Definicje:

Projekt - działanie „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane w ramach umowy PRMA.09.01.00-14-9692/17-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Realizator - Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z siedzibą w Warszawie.

Uczestnik/uczestniczka, zwany dalej uczestnikiem - osoba ostatecznie zakwalifikowana do projektu (zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu).

§ 1. Cel projektu

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału, stopnia integracji i aktywności społecznej 75 osób z niepełnosprawnością wzrokową zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego oraz wzrost aktywności zawodowej 25 z nich.

2. Projekt jest realizowany od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r.

§ 2. Warunki udziału w rekrutacji

1. Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu chorób narządu wzroku lub posiadające orzeczenia równoważne,

b) ukończyły 16. rok życia,

c) mieszkają na terenie województwa mazowieckiego.

2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), a następnie przekazać go do realizatora projektu pocztą tradycyjną na adres: 00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9 lok. 104 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@trakt.org.pl

Formularz zgłoszeniowy ma na celu zgromadzenie podstawowych informacji co do spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 oraz podania danych kontaktowych umożliwiających przekazanie zwrotnej informacji odnoszącej się do wyniku rekrutacji i dalszych działań w projekcie. W przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis na formularzu zgłoszeniowym w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

§ 3. Organizacja rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:

a) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,

b) ocena formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełnienia wymagań określonych w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzi komisja kwalifikacyjna składająca się z: eksperta merytorycznego, specjalisty do spraw wsparcia społecznego oraz specjalisty do spraw wsparcia zawodowego.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01.05.2018 r. do 31.08.2018 r. Rekrutacji będą towarzyszyły działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.trakt.org.pl, rozsyłane pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną do organizacji działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, a także poprzez kontakty telefoniczne.

4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn.

§ 4. Zasady kwalifikacji do projektu

1. Komisja kwalifikacyjna przygotuje listę zakwalifikowanych wstępnie osób na podstawie zweryfikowanych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych. Osoby wstępnie zakwalifikowane do projektu zobowiązane są przedłożyć do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz podpisać deklarację udziału (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) w terminie wskazanym przez realizatora projektu. W przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, podpis na deklaracji udziału w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Lista ta zostanie zatwierdzona przez zarząd Fundacji.

2. Komisja kwalifikacyjna przygotuje listę osób ostatecznie zakwalifikowanych (75 osób) na podstawie diagnozy wstępnej (określonej w § 5 ust. 3). Osoby te uzyskają status uczestnika projektu.

W pierwszej kolejności przy kwalifikacji ostatecznej do projektu preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w drugiej - zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Lista ta zostanie zatwierdzona przez zarząd Fundacji.

3. W razie większej liczby osób wstępnie zakwalifikowanych niż miejsc w projekcie decydować będzie wynik diagnozy wstępnej.

4. Komisja kwalifikacyjna sporządza listę rezerwową z osób, które nie zostały ostatecznie zakwalifikowane do projektu, z powodu braku miejsc. Osoby te będą przyjmowane do projektu w razie rezygnacji lub skreślenia uczestnika.

§ 5. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu

1. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji zadania w oparciu o ścieżkę reintegracji zgodnie z modelem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Diagnoza ta będzie składała się z diagnozy:

a. wstępnej (patrz paragraf 4 ust. 2 dla osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu),

b. psychologicznej (dla wszystkich uczestników),

c. środowiskowej (dla wszystkich uczestników),

d. zawodowej (w odniesieniu do części uczestników).

3. Diagnoza wstępna ma na celu zdiagnozowanie sytuacji osobistej, zdrowotnej i stopnia rehabilitacji społecznej, sytuacji zawodowej i motywacji do podjęcia zatrudnienia, weryfikację oczekiwań i preferencji związanych z pracą. Diagnoza wstępna będzie podstawą ostatecznej kwalifikacji do projektu.

4. Diagnoza psychologiczna ma na celu zdiagnozowanie kompetencji miękkich, m.in: celowości, samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności.

5. Diagnoza środowiskowa ma na celu zdiagnozowanie barier środowiskowych wpływających na sytuację zdrowotną, społeczną i zawodową.

6. Na podstawie wyżej wskazanych diagnoz specjalista do spraw wsparcia zawodowego określi, które osoby spośród zdiagnozowanych podlegać będą diagnozie zawodowej mającej na celu określenie potencjału i predyspozycji osób zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia.

§ 6. Formy wsparcia dla uczestników projektu

1. Na podstawie wyników przeprowadzonej indywidualnej diagnozy dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Wsparcie będzie realizowane w zależności od potrzeb: społecznych, zdrowotnych, zawodowych, edukacyjnych.

2. Z każdym uczestnikiem zostanie zawarta umowa (zawierająca elementy analogiczne do kontraktu socjalnego) określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika projektu, a w szczególności zawierająca zapisy dotyczące obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej. Indywidualna Ścieżka Reintegracji jest załącznikiem do tej umowy.

3. Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia udziału w działaniach kierowanych do wszystkich uczestników, to jest:

a) w pięciu szkoleniach grupowych:

- sesji informacyjno-poradniczej o charakterze społecznym i zajęciach muzykoterapeutycznych,

- sesji informacyjno-poradniczej o charakterze zdrowotnym i zajęciach muzykoterapeutycznych,

- zajęciach z korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych (3 szkolenia) i zajęciach muzykoterapeutycznych,

b) spotkaniach z tyflopedagogiem.

5. Uczestnikom projektu będą przysługiwały zajęcia indywidualne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Są to:

1) działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym:

a) indywidualne porady specjalistyczne (w tym poradnictwo socjoterapeutyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne i inne),

b) nauka orientacji przestrzennej i lokomocji,

c) nauka posługiwania się pismem brajla,

d) nauka korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) zajęcia ogólnousprawniające, w tym sportowe;

2) działania w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym i edukacyjnym:

a) poradnictwo zawodowe,

b) pośrednictwo pracy,

c) kursy i szkolenia zawodowe,

d) wsparcie w podejmowaniu staży zawodowych,

e) usługa asysty zawodowej - trenera pracy w czasie stażu lub zatrudnienia,

f) stypendia stażowe.

6. W projekcie przewidziano usługi asysty dla uczestników, którzy potrzebują tego rodzaju wsparcia. Decyzja o przyznaniu usług asystenckich będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby. Wsparcie w postaci usług asystenckich będzie adresowane w pierwszej kolejności do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dalszej kolejności usługi asystenckie będą przyznawane osobom zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy określonej w § 5.

§ 7. Zasady uczestnictwa w formach wsparcia

1.Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału we wszystkich obowiązkowych formach wsparcia określonych dla niego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

2. Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia lub inne formy wsparcia, według stawki ustalonej przez realizatora projektu.

3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień oraz podpisania i przedłożenia realizatorowi wszystkich wymaganych oświadczeń  i zaświadczeń.

4. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu Projektu.

5. Realizator projektu dopuszcza nieobecność na nie więcej niż 20% zajęć grupowych dla uczestnika, o ile nieobecność ta jest usprawiedliwiona. Przyczyną nieobecności może być choroba lub ważna sytuacja losowa. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub osobistego zawiadomienia oraz złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą wymagane jest dostarczenie do wglądu zwolnienia/zaświadczenia lekarskiego.

6. Uczestnik obowiązany jest do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności.

7. Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz monitoringu postępów.

8. Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego informowania realizatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie oraz do natychmiastowego informowania realizatora projektu o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz  o zmianie swojej sytuacji zawodowej, np. podjęcie zatrudnienia.

9. Uczestnik objęty wsparciem z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym zobowiązuje się do dostarczenia do 4 tygodni od zakończenia przez niego udziału w projekcie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (zaświadczeń, kopii certyfikatów, umów itp.) zgodnie ze wskazaniami realizatora projektu oraz przekazania w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie realizatorowi danych dotyczących statusu na rynku pracy (kopii umów o pracę, umów zleceń, wpisów do CEiDG lub KRS).

§ 8. Zasady udzielania zwrotu kosztów dojazdu

1. Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zaplanowane dla niego formy wsparcia.

2. Zwrot kosztów dotyczy dojazdów z miejsca zamieszkania na miejsce zajęć i z powrotem.

3. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany w oparciu o wysokość kwoty przypadającej na dojazd na daną trasę środkiem komunikacji publicznej w sposób najdogodniejszy dla osoby z problemami wzroku (możliwie bez przesiadek). W przypadku komunikacji kolejowej honorowane będą bilety II klasy.

4. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu jedynie za te dni, w których był obecny na zajęciach (ocena na podstawie list obecności).

5. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, po złożeniu kompletów dokumentów, tj.:

a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu

b) komplet biletów z danego dnia lub danych dni (dokumentujące dojazd na miejsce i z powrotem do miejsca zamieszkania),

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu są udostępniane przez Realizatora.

6. Osoby, które złożą komplet dokumentów, otrzymają zwrot kosztów dojazdu (na wskazany w dokumentach numer konta) w rozliczeniu miesięcznym.

§ 9. Rezygnacja, wykluczenie z udziału w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do  2 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Realizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście,  e-mailem na adres: rekrutacja@trakt.org.pl bądź za pośrednictwem poczty).

2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
a. przekroczenia 20% nieobecności w obowiązkowych zajęciach grupowych,

b. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),

c. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,

d. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Kierownik Projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Realizatora.

Załączniki:

1) wzór formularza zgłoszeniowego

2) wzór deklaracji udziału

Kierownik Projektu

Józef Mendruń