Treść strony

 

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej

obejmujące:

Część A: profilaktykę chorób oczu w tym konsultacje okulistyczne,

Część B: profilaktykę chorób cukrzycy

Część C: profilaktykę zdrowego trybu życia w tym usługi trenera zdrowia.

Dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

data zapytania: 2.09.2019r.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,

adres siedziby: ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

e-mail: a.sekulska@trakt.org.pl

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej obejmującej profilaktykę chorób oczu oraz konsultacje okulistyczne dla 50 uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Wymiar godzin: 125 godzin – średnio 2,5h na uczestnika

Część B:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej profilaktyki chorób cukrzycy i jej powikłań dla 15 uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Wymiar godzin: 30godzin – średnio 2h na uczestnika

Część C:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu profilaktyki zdrowego trybu życia, w tym trener zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykonywania badań profilaktycznych, w tym ginekologicznych dla 25 uczestniczek projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Wymiar godzin: 50 godzin – średnio 2h

Termin składania ofert: 16 września 2019

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

3.ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Część A:

 • Konsultacje okulistyczne uczestników projektu obejmujące diagnozę stanu narządu wzroku w kontekście właściwego doboru środków pomocniczych,
 • Instruktaż w zakresie higieny wzroku, zasad wykorzystywania posiadanych resztek wzroku, wskazanie ćwiczeń usprawniających widzenie,
 • Zapewnienie na potrzeby konsultacji wyposażonego gabinetu zlokalizowanego w centrum Warszawy lub w miejscu dobrze skomunikowanym komunikacją miejską z centrum
 • Uzupełnienie kart indywidualnego wsparcia dla każdego skierowanego na konsultacje uczestnika projektu.

Część B:

 • Zapoznanie uczestnika z istotą choroby,
 • • Omówienie niepokojących objawów, które pomagają wykryć chorobę na wczesnym etapie
 • • Omówienie wagi badań profilaktycznych i sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki
 • • Informacja o ważnych elementach podnoszących jakość życia u cukrzyka
 • • Informacja o tym jak interpretować wyniki badań na zawartość glukozy w moczu i krwi
 • • Omówienie jak rozpoznawać objawy niedocukrzenia i zapobieganie tym objawom
 • • Uzupełnienie kart indywidualnego wsparcia dla każdego skierowanego na konsultacje uczestnika projektu.

Część C:

 • Konsultacje w dziedzinie zdrowego trybu życia (trener zdrowia),
 • • Omówienie wagi badań profilaktycznych w tym ginekologicznych (cytologia, usg, mammografia),
 • • Omówienie zasad samobadania piersi,
 • Zapoznanie uczestniczek z wyposażeniem gabinetu ginekologicznego,
 • Omówienie zasad zdrowego trybu życia dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestniczek
 • Zapewnienie na potrzeby konsultacji wyposażonego gabinetu zlokalizowanego w centrum Warszawy lub w miejscu dobrze skomunikowanym komunikacja miejską z centrum
 • Uzupełnienie kart indywidualnego wsparcia dla każdego skierowanego na konsultacje uczestnika projektu.

4.ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zapewnienie uczestników.

5.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin: październik 2019 r.

Miejsce realizacji usługi: Warszawa, własny gabinet wykonawcy.

6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania), a ponad to spełniają poniższe warunki:

Część A:

– posiadają tytuł zawodowy lekarza medycyny ze specjalizacją w zakresie okulistyki (poświadczone kopią dyplomu),

– mają minimum 2-letnie doświadczenie w pracy jako lekarz-okulista,

lub posiadają tytuł magistra z zakresu edukacji zdrowotnej i minimum 2 letnie doświadczenie

– zapewnią gabinet (zlokalizowany w centrum Warszawy lub w miejscu dobrze skomunikowanym komunikacją miejską z centrum Warszawy), w którym będą realizowane usługi świadczone w ramach projektu (bez dodatkowej odpłatności za udostępnienie gabinetu),

lub zapewnią kadrę zgodną z powyższymi wymaganiami

Część B:

– posiadają tytuł zawodowy lekarza medycyny ze specjalizacją w diabetologii (poświadczone kopią dyplomu) lub posiadają tytuł magistra z zakresu edukacji zdrowotnej i minimum 2 letnie doświadczenie

lub zapewnią kadrę zgodną z powyższymi wymaganiami

Część C:

– posiadają tytuł zawodowy lekarza medycyny ze specjalizacją w zakresie ginekologii (poświadczone kopią dyplomu),

– mają minimum 2-letnie doświadczenie w pracy jako lekarz-ginekolog,

lub posiadają tytuł magistra z zakresu edukacji zdrowotnej i minimum 2 letnie doświadczenie

– zapewnią gabinet (zlokalizowany w centrum Warszawy lub w miejscu dobrze skomunikowanym komunikacją miejską z centrum Warszawy), w którym będą realizowane usługi świadczone w ramach projektu (bez dodatkowej odpłatności za udostępnienie gabinetu),

lub zapewnią kadrę zgodną z powyższymi wymaganiami

7.DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego wykształcenie, uprawnienia zawodowe, doświadczenie zawodowe.

8.WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Złoty Polski

9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

10.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Ekspertka merytoryczna: Agnieszka Łuczka-Sękulska tel. 516 464 226, e-mail: a.sekulska@trakt.org.pl

Kierownik Projektu: Józef Mendruń tel. 797 407 937, e-mail: prezes@trakt.org.pl

11.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać dostarczona do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, do dnia 16 września 2019 do godziny 12.00.

Na kopercie należy umieścić dopisek „profilaktyka zdrowotna”.

Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

12.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Cena – 100 pkt.

13.SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena – 100%

2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

a) Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h godzina zajęć) – 100 pkt.

najniższa cena

liczba punktów =——————————x 100

cena badanej oferty

b) dodatkowe kwalifikacje:

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

15.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17.UWAGI KOŃCOWE

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

a) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

b) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia. Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie strony ewidencji czasu pracy.

18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych