Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Zapytanie ofertowe - Coaching

ZAPYTANIE OFERTOWE

obejmujące:

Część A: usługę rozwojową w formie indywidualnego omówienia wyników analizy osobowości wykonanej metodą Extended DISC dla 45 uczestników, w łącznym wymiarze 90 godzin.

Część B: coaching indywidualny dla uczestników projektu w wymiarze 80 godzin.

Dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

data zapytania: 17.09.2019r.

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,

adres siedziby: ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

e-mail: a.sekulska@trakt.org.pl

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu omówienia wyników analiz osobowości wykonanych metodą Extended DISC oraz udzielenie informacji zwrotnej o mocnych stronach uczestniczki / uczestnika dla łącznie 45 uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Wymiar godzin: 90 godzin – średnio 2h na uczestnika

Część B:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług coachingu indywidualnego dla uczestników projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”.

Wymiar godzin: 80 godzin

3.ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Część A:

  • Udzielenie informacji o wynikach analizy osobowości wykonanych metodą Extended DISC.
  • Uzupełnienie kart indywidualnego wsparcia dla każdego skierowanego do wsparcia uczestnika projektu.

Część B:

  • Przeprowadzenie wsparcia w formie coachingu indywidualnego.
  • • Uzupełnienie kart indywidualnego wsparcia dla każdego skierowanego do wsparcia uczestnika projektu.

4.ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zapewnienie uczestników.

5.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin: wrzesień – październik 2019 r.

Miejsce realizacji usługi: Warszawa.

6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania), a ponad to spełniają poniższe warunki:

Część A i B:

– posiadają dyplom ukończenia podyplomowych studiów z zakresu coachingu lub zapewnią kadrę zgodną z powyższymi wymaganiami

7.DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego wykształcenie, uprawnienia zawodowe, doświadczenie zawodowe.

8.WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Złoty Polski

9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

10.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Ekspertka merytoryczna: Agnieszka Łuczka-Sękulska tel. 516 464 226, e-mail: a.sekulska@trakt.org.pl

Kierownik Projektu: Józef Mendruń tel. 797 407 937, e-mail: prezes@trakt.org.pl

11.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać dostarczona do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, do dnia 26 września 2019 do godziny 12.00.

Na kopercie należy umieścić dopisek „coaching”.

Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

12.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Cena – 100 pkt.

13.SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena – 100%

2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

a) Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h godzina zajęć) – 100 pkt.

najniższa cena

liczba punktów =——————————x 100

cena badanej oferty

b) dodatkowe kwalifikacje:

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

15.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17.UWAGI KOŃCOWE

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

a) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

b) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia. Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie strony ewidencji czasu pracy.

18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 formularz oferty