Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Zapytanie ofertowe 3/DISONS 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących będących uczestnikami projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”” współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nr postępowania: 3/DISONS/2018 data: 26.07.2018r.

 • 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT,

adres siedziby: ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

e-mail: fundacja@trakt.org.pl

 • 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

– przeprowadzenie szkoleń grupowych z zakresu korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkolenie będzie realizowane w sześciu

12-13 osobowych grupach szkoleniowych. Szkolenie obejmuje naukę korzystania z iPhonów;

– przeprowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii – iPhonów, komputerów z oprzyrządowaniem dla osoby z problemami wzroku – mająca na celu wzmocnienie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji tego zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

 • 3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

80533100-0, usługi szkolenia komputerowego

 • 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
 • Przygotowanie programów zajęć grupowych dla początkujących użytkowników i zaawansowanych oraz materiałów na szkolenie;
 • – Przygotowanie indywidualnych programów zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników
 • – Przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 14 godzin na grupę; łącznie 84 godziny.
 • – Przeprowadzenie zajęć indywidualnych, średnio na uczestnika 6 godzin dla 50 uczestników; łącznie 300 godzin.
 • – W przypadku zajęć indywidualnych prowadzenie karty czasu pracy i karty indywidualnego wsparcia.
 • 5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • Zapewnienie uczestników projektu, z którymi zostaną przeprowadzone zajęcia.
 • – Zapewnienie sprzętu do zajęć.
 • – Wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia 3 sierpnia 2018 r.
 • 6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zajęć grupowych: sierpień 2018

Termin zajęć indywidualnych: od września do listopada 2018

Miejsce realizacji szkoleń grupowych: miejsce wskazane przez zamawiającego: nie dalej niż 270 km od Warszawy w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników projektu;

Miejsce realizacji zajęć indywidualnych: w miejscu ustalonym przez Zamawiającego na terenie woj. mazowieckiego

 • 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • 1) posiadają wykształcenie kierunkowe oraz udokumentowane minimum 150 godzin zajęć szkoleniowych dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi iPhona, komputera i innych urządzeń elektronicznych

lub

 • 2) zapewnią wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z udokumentowanym doświadczeniem (minimum 150 godzin zajęć) w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi iPhona, komputera i innych urządzeń elektronicznych. Prowadzący zajęcia powinni posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Dopuszcza się inne wyższe wykształcenie, np. pedagogiczne.

Zamawiający dopuszcza wykształcenie inne niż kierunkowe z uwagi na specyfikę uczestników wsparcia, gdzie doskonała znajomość programów i sprzętu dostępnych dla niewidomych oraz umiejętność pracy z osobami z dysfunkcją wzroku jest bardzo istotnym wymogiem (referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy).

 • 8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia zajęć w formie kserokopii/skanów.

 • 9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Złoty Polski

 • 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
 • – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
 • – Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,
 • – Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,
 • – Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,
 • – Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 • 11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Dominika Buchalska, d.buchalska@trakt.org.pl

 • 12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać dostarczona pocztą elektroniczną pod adres e-mail: d.buchalska@trakt.org.pl do dnia 06.08.2018, do godziny 16.00 – w tytule wiadomości należy podać numer niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta może zostać również dostarczona pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, do 06.08.2018 do godziny 16.00. Na kopercie należy umieścić numer niniejszego Zapytania Ofertowego. Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

 • 13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Cena – 70 pkt.

Doświadczenie – 30 pkt.

 • 14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
 • 1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena – 70%

Doświadczenie – 30%

 • 2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

a) Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h zegarowa zajęć) – 70 pkt.

najniższa cena

liczba punktów = ————————– x 70

cena badanej oferty

b) Doświadczenie – 30 pkt.

Za każde dodatkowe 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w danym zakresie w ciągu ostatnich 2 lat – 10 pkt., maksymalnie 150 godzin – 30 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

 • 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 • 18. UWAGI KOŃCOWE
 • a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 • b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 • c) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia. Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.