Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2018

na przeprowadzenie grupowych zajęć z korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących będących uczestnikami projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nr postępowania 1/10/2018 z dnia: 24.10.2018r.

 • 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT,

adres siedziby: ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

e-mail: fundacja@trakt.org.pl

 • 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych z zakresu korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkolenie obejmować będzie:

 • A) Zjazd szkoleniowy dla 22 osób przeznaczony na naukę obsługi smartfonów typu iphone.

Czas trwania: 14 godzin (2 dni szkoleniowe),

Termin: 17-18 listopada 2018 r.,

Miejsce: Warszawa

 • B) szkolenie 75 uczestników, w sześciu 12-13 osobowych grupach. Szkolenie obejmuje naukę korzystania z iPhonów;

Czas trwania: 14 godzin, dla każdej z 6 grup

Termin: luty-maj 2019

Miejsce: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy.

 • C) szkolenie 75 uczestników, w sześciu 12-13 osobowych grupach.

Szkolenie obejmuje naukę korzystania z komputera wyposażonego w oprogramowanie udźwiękowiające i/lub powiększające, obsługę programów do rozpoznawania tekstu i do skanowania tekstu, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu programów udźwiękowiających i/lub powiększających dla osób niewidomych i słabowidzących

Czas trwania: 14 godzin, dla każdej z 6 grup

Termin: luty-maj 2019

Miejsce: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji tego zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej jedną lub dwie części zamówienia.

Dotyczy lit. C: zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość wynajęcia odpowiednio dostosowanego sprzętu komputerowego od wykonawcy, za dodatkową opłatą.

 • 3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

80533100-0, usługi szkolenia komputerowego

 • 4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
 • Przygotowanie programów zajęć grupowych dla początkujących użytkowników i zaawansowanych oraz materiałów na szkolenie;
 • – Przeprowadzenie zajęć grupowych w wymiarze 14 godzin na grupę;
 • – Ewaluacja szkolenia;
 • 5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • Zapewnienie uczestników projektu, z którymi zostaną przeprowadzone zajęcia.
 • – Zapewnienie sprzętu do zajęć.
 • – Wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia 7 listopada 2018 r.
 • 6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zjazd określony w lit. A przedmiotu zamówienia: 17-18 listopada 2018 w Warszawie,

Zjazd określony w lit. B przedmiotu zamówienia: luty-maj 2019 Warszawa lub nie dalej niż 270 Warszawy,

Zjazd określony w lit. C przedmiotu zamówienia: luty-maj 2019 Warszawa lub nie dalej niż 270 Warszawy,

 • 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • 1) posiadają wykształcenie kierunkowe oraz udokumentowane minimum 150 godzin zajęć szkoleniowych dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi iPhona, komputera i innych urządzeń elektronicznych

lub

 • 2) zapewnią wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z udokumentowanym doświadczeniem (minimum 150 godzin zajęć) w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi iPhona, komputera i innych urządzeń elektronicznych. Prowadzący zajęcia powinni posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Dopuszcza się inne wyższe wykształcenie, np. pedagogiczne.

Zamawiający dopuszcza wykształcenie inne niż kierunkowe z uwagi na specyfikę uczestników wsparcia, gdzie doskonała znajomość programów i sprzętu dostępnych dla niewidomych oraz umiejętność pracy z osobami z dysfunkcją wzroku jest bardzo istotnym wymogiem (referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy).

 • 8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenie do prowadzenia zajęć w formie kserokopii/skanów.

 • 9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Złoty Polski

 • 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
 • – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
 • – Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,
 • – Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,
 • – Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,
 • – Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 • 11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Agnieszka Łuczka-Sękulska/ adres email: a.sekulska@trakt.org.pl

 • 12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać dostarczona pocztą elektroniczną pod adres e-mail: a.sekulska@trakt.org.pl do dnia 2.11.2018, do godziny 16.00 – w tytule wiadomości należy podać numer niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta może zostać również dostarczona pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, do 02.08.2018 do godziny 16.00. Na kopercie należy umieścić numer niniejszego Zapytania Ofertowego. Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego.

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

 • 13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Cena – 70 pkt.

Doświadczenie – 30 pkt.

 • 14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
 • 1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena – 70%

Doświadczenie – 30%

 • 2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

a) Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h zegarowa zajęć) – 70 pkt.

najniższa cena

liczba punktów = ————————– x 70

cena badanej oferty

b) Doświadczenie – 30 pkt.

Za każde dodatkowe 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w danym zakresie w ciągu ostatnich 2 lat – 10 pkt., maksymalnie 150 godzin – 30 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

 • 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert.

W przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie, zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z potencjalnym wykonawcą, który złożył tę ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zamówieniu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

 • 1) terminu realizacji zamówienia, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników (o czas nie dłuższy niż konieczny do realizacji działań rekrutacyjnych), z innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej) o czas nie dłuższy niż wynikający z okresu trwania tych okoliczności i przyczyn;
 • 2) zmniejszenia ilości Uczestników szkoleń oraz odpowiedniego zmniejszenia kosztów ich wyżywienia lub/i noclegów, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników, innych przyczyn organizacyjnych lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej);
 • 3) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę;
 • 4) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.
 • 18. UWAGI KOŃCOWE
 • a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 • b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 • c) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia. Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych