Kilka informacji o prowadzonym projekcie (2015-2016)

WCAG 2.0

Cele Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności elektronicznych informacji, usług i narzędzi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przesłanką do podjęcia tematu jest niezadawalający poziom dostępności informacji na stronach WWW, funkcji serwisów internetowych, usług elektronicznych oraz narzędzi informatycznych. Utrudnia to osobom z niepełnosprawnością wzroku takie działania jak: komunikacja z administracją publiczną, prowadzenie biznesu, kontakty społeczne oraz uczestniczenie w procesie edukacji. W sytuacji dynamicznego rozwoju technologii informatycznych i teleinformatycznych oraz opartych na nich zaawansowanych rozwiązań, utrzymująca się ograniczona dostępność grozi powiększaniem się stopnia cyfrowego wykluczenia osób niewidomych i słabowidzących.

Formalnie, ostateczny termin zakończenia vacatio legis dla serwisów administracji publicznej, które funkcjonowały w chwili wejścia w życie regulacji (Dz. U. 2012, pozycja 526), minął 31 maja 2015 r., a nadal wiele stron WWW instytucji publicznych ma braki w dostępności definiowanej we WCAG 2.0. Również wiedza o zasadach dostępności stron WWW i innego oprogramowania wśród twórców rozwiązań informatycznych i decydentów jest niewystarczająca.

W wyniku działań Partnerstwa projektowego (Fundacja TRAKT, IMM, PTI) upowszechniających i szkoleniowych oraz korzystania z opracowanych w Projekcie pomocy online zarówno przy formułowaniu wymagań w zamówieniach na rozwiązania informatyczne jak i w realizacji rozwiązań, nastąpi wzrost świadomości, wiedzy i kompetencji nt. zasad dostępności wg standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) wśród decydentów i twórców informatycznych rozwiązań publicznego zastosowania.

tweet

Rezultaty projektu:

1. wzorce programistyczne zgodne z WCAG 2.0 dostępne ze strony projektu wcag.pti.org.pl w menu Przykłady dostępnych aplikacji,
2. mobilne pomoce dotyczące WCAG 2.0 zrealizowane techniką mikrolearningu, dostępne z Tweetera z konta WCAG20pl i ze strony projektu oraz umieszczone w Wikipedii dostępności dostępnej ze strony projektu (menu Wikipedia dostępności),
3. baza wiedzy o zasobach i wydarzeniach dotyczących WCAG 2.0 na stronie Fundacji TRAKT wcag.trakt.org.pl,
4. przeszkolenie, w I. kwartale 2016 r. w zakresie WCAG 2.0 informatyków i decydentów z instytucji państwowych i podmiotów ICT,
5. upowszechnienie WCAG 2.0 wśród studentów i absolwentów wydziałów informatycznych, zawodowych informatyków i decydentów.

Korzyści z realizacji Projektu:

1. zwiększenia świadomości informatyków i decydentów istnienia problemu niedostępności ICT dla niewidomych użytkowników,
2. poznania przez informatyków rozwiązań programistycznych przyjaznych niewidomym i oswojenie się z tymi technikami czyli osiągnięcie kompetencji w zakresie WCAG 2.0, i ich zastosowanie w nowych projektach,
3. wzrostu kompetencji informatyków i decydentów w zakresie umiejętności oceny nakładów na wykonywanie rozwiązań ICT dostępnych dla niewidomych i uwzględnianie ich w formułowaniu założeń i kosztach nowych projektów ICT.

O standardzie W3C WCAG 2.0

Web Content Accessibility Guidelines (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) stanowią zbiór dokumentów opublikowany przez Web Accessibility Initiative (WAI) (Inicjatywa dostępności do sieci) – mającą na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu.
Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

Obecnie wiele stron nie wspiera obsługi dla osób z wadami wzroku lub słuchu, które używają specjalistycznych urządzeń do surfowania, użytkowników wolnych łącz internetowych, właścicieli urządzeń przenośnych (np. tablety, telefony komórkowe itp.), starych komputerów posiadających niskie rozdzielczości lub przeglądarki tekstowe.

Tagi: , ,