Treść strony

 

Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC

„11 stycznia 2016 r. odbyło się z udziałem wiceministra Witolda Kołodziejskiego , kolejne spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Celem spotkania było podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach konkursów organizowanych przez ministerstwo w 2015 r. dotyczących poprawy dostępności zasobów i serwisów www. Podczas dyskusji Grupa zakreśliła również kierunki dalszych działań w tym zakresie. (…)

Podczas spotkania Grupy przedstawiciele pięciu z sześciu realizatorów dofinansowanych projektów zaprezentowali wyniki swoich prac. Powstałe produkty w większości pokrywają się z zapotrzebowaniem jakie Grupa zdiagnozowała podczas wcześniejszych prac. Powstało szerokie spektrum szablonów www opartych na najpopularniejszych systemach CMS, duży wybór szkoleń i platform e-learningowych, infolinie, raporty z badań dostępności, filmy edukacyjne, narzędzia badawcze. (…)”

Ze względu na fakt, że obecnie nie istnieją kryteria weryfikacji realizowanych projektów pod kątem dostępności, uczestnicy spotkania uzgodnili celowość powołania Rady Ekspertów, w skład której weszliby specjaliści z zakresu WCAG.

„A w związku z tym, że w 2015 jedynie 12,8% serwisów przebadanych w ramach Raportu Dostępności spełniało minimalne kryteria dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, konieczna jest ich kontynuacja. Kolejne konkursy MC powinny iść w kierunku rozwijania obecnych projektów. Jednocześnie niezbędna jest kontynuacja projektów przez organizacje i to powinno być ew. warunkiem ich przystąpienia do kolejnego konkursu. Dzięki temu uniknie się dublowania działań a projekty będą realizowane przez organizacje do tego przygotowane.”

Więcej na stronie: https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-grupy-ds-dostepnosci-zasobow-internetowych-spruc