Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Orientacja przestrzenna - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu nauki orientacji przestrzennej i lokomocji dla osób niewidomych i słabowidzących będących uczestnikami projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”” współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nr postępowania:4/DISONS/2018data:06.09.2018r.

 • 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa,

adres biura: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa, e-mail: fundacja@trakt.org.pl

 • 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu nauki orientacji przestrzennej i lokomocji dla osób niewidomych, służących nabyciu umiejętności poruszania się z białą laską, poruszania się z przewodnikiem, orientacji w kierunkach świata, korzystania z: GPS, drogowskazów, stron internetowych komunikacji miejskiej, dalekobieżnej i kolejowej; umiejętności docierania do ważnych punktów w miejscu zamieszkania i/lub pracy, bezpiecznego przechodzenia przez skrzyżowania, radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji tego zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

 • 3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
 • 4. 805700000 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
 • 5. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY:
 • przeprowadzenie indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu i przygotowanie indywidualnego planu zajęć w oparciu o potrzeby i możliwości uczestnika/uczestniczki – średnio 40 godzin zajęć dla 13 osób,
 • prowadzenie karty czasu pracy i karty indywidualnego wsparcia.

6. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Zapewnienie uczestników projektu, z którymi zostaną przeprowadzone zajęcia.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani do dnia 22 września 2018 r.
 • 7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin: od września 2018 do października 2019 r.

Miejsce: Warszawa i województwo mazowieckie (w miejscu zamieszkania uczestników/uczestniczek).

 • 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • udokumentowane doświadczeniem (minimum 150 godzin zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia) w ciągu ostatnich 5 lat poświadczone odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie, umowa zlecenia, świadectwo pracy itp.).
 • 9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Złoty Polski

 • 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
 • – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniemoferty, niezależnie od wyniku postępowania,
 • – Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względemZamawiającego,
 • – Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,
 • – Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,
 • – Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 • 11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Dominika Buchalska:

e-mail: d.buchalska@trakt.org.pl

 • 12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zostać dostarczona pocztą elektroniczną pod adres e-mail: d.buchalska@trakt.org.pl do dnia 14 września 2018 do godziny 16.00 – w tytule wiadomości należy podać numer niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta może zostać również dostarczona pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt, al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa w tym samym terminie. Na kopercie należy umieścić numer niniejszego Zapytania Ofertowego. Liczy się data i godzina wpływu do biura Zamawiającego. W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.

 • 13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Cena – 70 pkt.

Doświadczenie – 30 pkt.

 • 14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
 • 1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert

Cena – 70%

Doświadczenie – 30%

 • 2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostały ocenione jako najkorzystniejsze tj. uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru:

a) Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto realizacji usługi (1h zegarowa zajęć) – 70 pkt.

najniższa cena

liczba punktów = ————————– x 70

cena badanej oferty

b) Doświadczenie – 30 pkt.

Za każde dodatkowe 50 godzin udokumentowanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt., maksymalnie 150 godzin – 30 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W przypadku przesłania skanów lub kopii wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy należy dostarczyć oryginały w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

 • 16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 • 18. UWAGI KOŃCOWE
 • a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 • b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 • c) Praca jest wykonywana w ramach umowy zlecenia.Płatność realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. Warunkiem przyjęcia rachunku do płatności jest podpisanie przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.