Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Oferta pracy - specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia społeczno-zawodowego w projekcie.

Miejsce realizacji usługi: na terenie woj. mazowieckiego.

Praca na tym stanowisku będzie realizowana na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r. w wymiarze jednego pełnego etatu (160 godzin miesięcznie).

Specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego wchodzi w skład zespołu zarządzającego projektem i podlega bezpośrednio kierownikowi projektu.

Do jego obowiązków należeć będzie nadzór nad prawidłową realizacją indywidualnych ścieżek reintegracji uczestniczek/uczestników projektu.

Do zadań zawodowych specjalisty do spraw wsparcia społeczno-zawodowego należy:

• udział w rekrutacji uczestników projektu i komisji kwalifikacyjnej (o ile będzie potrzeba zakwalifikowania nowych uczestników);

• opracowywanie planów, programów i narzędzi wsparcia dla uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym, a także zawodowym i edukacyjnym, w tym ścieżek reintegracji dla nowo zakwalifikowanych uczestników oraz modyfikacja już istniejących ścieżek reintegracji pod kątem potrzeb i możliwości uczestników,

• bieżące kontakty z uczestnikami w zakresie realizacji wsparcia z zakresu integracji społecznej i zawodowej;

• prowadzenie, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej wsparcia udzielanego uczestnikom projektu w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym,

• wspomaganie eksperta merytorycznego i kierownika projektu przy przygotowywaniu sprawozdań;

• pomiar efektywności społecznej i zawodowej, odpowiedzialność za wskaźniki projektu.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych,

• doświadczenie w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością,

• co najmniej 3-letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi lub minimum 3-letnia współpraca z organizacjami lub instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

• nieposzlakowana opinia,

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługi internetu,

• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, systematyczność.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od kandydata/kandydatki:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie w pracy/współpracy z osobami niepełnosprawnymi lub organizacjami działającymi na ich rzecz,

5) podpisana przez kandydatkę/kandydata klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia wraz z propozycją oczekiwanego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden etat) należy składać do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres: prezes@trakt.org.pl, podając w tytule: „oferta pracy specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego” osobiście lub tradycyjną pocztą na adres: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa z dopiskiem „oferta pracy specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego” (decyduje data wpływu).

Z osobami, które złożą swoje oferty będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Ostateczny wybór zostanie dokonany na podst. Przedłożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatką/kandydatem.

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia osoby fizycznej, której dane są przetwarzane

 

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.