Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Oferta pracy - asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia w projekcie.

Miejsce realizacji usługi: na terenie woj. mazowieckiego

Praca na tym stanowisku będzie realizowana na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019 r. w wymiarze jednego pełnego etatu – (160 godzin miesięcznie).

Asystent podlega bezpośrednio kierownikowi projektu. Będzie ściśle współpracował ekspertem merytorycznym, specjalistą ds. wsparcia społeczno-zawodowego, może zostać zaproszony z głosem doradczym do komitetu zarządzającego.

Do jego obowiązków należeć będzie organizacja i udzielanie wsparcia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu skierowanych do tego rodzaju wsparcia.

Do zadań zawodowych asystenta ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia należy:

a) wspomaganie uczestników w poszukiwaniu stażu zawodowego oraz zatrudnienia,

b) aktywne poszukiwanie pracodawców (staże/zatrudnienie);

c) pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);

d) przygotowanie uczestników do odbycia rozmów kwalifikacyjnych;

e) dobór stanowisk pracy i pracodawców do kwalifikacji i możliwości uczestników;

f) zapoznanie uczestników z zapisami Kodeksu Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków pracodawcy wobec osób z niepełnosprawnościami;

g) wspieranie uczestnika i pracodawcy w trakcie odbywania stażu, zatrudnienia;

h) informowanie pracodawców o prawnych, organizacyjnych, technicznych aspektach zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (dofinansowania PFRON, klauzule społeczne, dostosowanie stanowiska pracy, dofinansowanie na pracownika wspomagającego, uprawnienia niepełnosprawnych pracowników);

i) dokumentacja przebiegu wsparcia, opinie i rekomendacje w sprawie dalszego rozwoju zawodowego uczestnika;

Wymagania:

a) wyższe wykształcenie,

b) minimum roczne doświadczenie lub 150 godzin udokumentowanego doświadczenia związanego z organizacją staży zawodowych, pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym w ostatnich 5 latach,

c) szeroka wiedza o specyfice rynku pracy na terenie województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem aspektów zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku (m.in. dofinansowania ze środków PFRON)

Kandydaci powinni się odznaczać nieposzlakowaną opinią, posiadać biegłą znajomość obsługi komputera, w tym obsługi Internetu, wykazywać się umiejętnością pracy samodzielnej oraz w zespole, sumiennością, rzetelnością, dobrą organizacją czasu pracy, dokładnością, systematycznością.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od kandydata/kandydatki:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej ofercie pracy,

5) podpisana przez kandydatkę/kandydata klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia wraz z propozycją oczekiwanego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden etat) należy składać do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres: prezes@trakt.org.pl podając w tytule: „oferta pracy specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego”

osobiście lub tradycyjną pocztą na adres: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa z dopiskiem „oferta doradca zawodowy” (decyduje data wpływu).

Z osobami, które złożą swoje oferty będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Ostateczny wybór zostanie dokonany na podst. Przedłożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatką/kandydatem.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia osoby fizycznej, której dane są przetwarzane

 

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.