Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Diagnoza środowiskowa i konsultacje - zapytanie

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako realizator projektu poszukuje specjalisty tyflopedagoga do wykonania następujących zadań:

1. przeprowadzenia diagnozy środowiskowej 75 uczestników projektu, łącznie 150 godzin

Wnioskodawca dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części część A – 19 diagnoz (38 godzin), część B zamówienia 56 diagnoz (112 godzin)

2. udzielenia indywidualnych konsultacji tyflopedagogicznych 75 uczestnikom projektu, łącznie 150 godzin.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części: część A – konsultacje dla 70 osób (140 godzin), część B zamówienia konsultacje dla 5 osób (10 godzin)

Wymagania względem Wykonawcy:

  • 1. Wykształcenie kierunkowe poświadczone odpowiednim dokumentem (dyplom);
  • 2. Posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi jako tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej, pedagog poświadczone odpowiednim dokumentem (zaświadczenie, umowa o pracę, świadectwo pracy)

Miejsce:

  • 1. Przeprowadzenie diagnozy środowiskowej: Warszawa lub nie dalej niż 270 km od Warszawy, w ośrodku, w którym odbędzie się spotkanie grupowe uczestników, miejsce zostanie wskazane przez realizatora projektu w terminie późniejszym,
  • 2. Udzielanie indywidualnych konsultacji tyflopedagogicznych: w miejscu ustalonym przez realizatora na terenie woj. mazowieckiego .

Przewidywany termin realizacji:

1. Diagnoza środowiskowa: sierpień – grudzień 2018 roku,

2. Indywidualne konsultacje tyflopedagogiczne: sierpień-grudzień 2018 roku.

Termin składania ofert: 06.08.2018 do godziny 12.00.

Cel:

1. Diagnoza środowiskowa ma na celu zdiagnozowanie barier środowiskowych wpływających na sytuację zdrowotną, społeczną i zawodową wg przygotowanego przez realizatora projektu formularza;

2. Indywidualne konsultacje tyflopedagogiczne mają służyć wzrostowi wiedzy na temat własnych potrzeb i możliwości rehabilitacji oraz nabyciu wiedzy na temat dostępnego na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i wchodzących nowości.

Forma wsparcia: indywidualne spotkania z każdym uczestnikiem.

Wymiar wsparcia:

1. Diagnoza środowiskowa: 2 godziny na uczestnika; łącznie 150 godzin;

2. Indywidualne konsultacje tyflopedagogiczne: średnio 2 godziny na uczestnika realizowane podczas indywidualnych spotkań; w terminach ustalanych indywidualnie z uczestnikiem – łącznie 150 godzin; Konsultacje trzeba udokumentować ewidencją czasu pracy czasu pracy i kartą indywidualnego wsparcia.

Oferty zawierające stawkę brutto za 1 godzinę pracy wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie prosimy przesyłać na adres: d.buchalska@trakt.org.pl (podając w tytule wiadomości „tyflopedagog”), lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa.

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.