Treść strony

Encyklopedia Biogramów Prasowych osób działających na rzecz środowiska osób polskich niewidomych

Firma P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa zwróciła się do nas z prośbą o opublikowanie poniższej informacji:

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wydało trzytomową „Encyklopedię Biogramów Prasowych osób działających na rzecz środowiska osób polskich niewidomych” autorstwa red. Józefa Szczurka.

ANONIMOWA ANKIETA INTERNETOWA

Organizacja Enactus zwróci?a si? do nas z pro?b? o pomoc w rozpowszechnieniu nast?puj?cej tre?ci:

Szanowni Pa?stwo,

organizacja Enactus dzia?aj?ca przy Uniwersytecie ?ódzkiem zwraca si? do Pa?stwa z ogromn? pro?b?. Zajmujemy si? przygotowaniem projektu, oraz jego urzeczywistnieniem, który ma na celu pomoc osobom niewidomym jak równie? s?abowidz?cym.

Lubię swoją pracę. Z Panią Heleną Urbaniak rozmawia Renata Nowacka-Pyrlik

O Pani Helenie dowiedzia?am si? od moich znajomych. Byli zafascynowani jej osobowo?ci? i postaw? ?yciow? – pe?n? rado?ci ?ycia i ?yczliwo?ci dla innych. Ich podziw dodatkowo wzbudzi? fakt, ?e Pani Helena pracuje w szkole jako nauczycielka. I pewnie nie by?oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, ?e Pani ta, niedawno uko?czy?a osiemdziesi?t lat i jest osob? ca?kowicie niewidom?.

W gabinecie psychoterapeuty - Z Panią Anetą Rybińską - psychoterapeutką - rozmawia Renata Nowacka-Pyrlik

Pani Aneta Rybi?ska jest jedn? spo?ród wielu specjalistów, zajmuj?cych si? pomaganiem ludziom, którzy prze?ywaj?, np. problemy emocjonalne, l?ki, natr?tne my?li i zachowania, trudno?ci w komunikacji z innymi lud?mi, problemy w bliskich zwi?zkach, s? w depresji. Prowadzi w?asn? dzia?alno?? psychoterapeutyczn? w prywatnym gabinecie w ?asku – miejscu swojego zamieszkania, jest tak?e zatrudniona w trzech niepublicznych zak?adach s?u?by zdrowia na terenie ?odzi.

Nekrolog

Zarz?d i Rada Fundacji Polskich Niewidomych i S?abowidz?cych „Trakt” z ?alem informuj?, ?e 2 grudnia br. zmar? po ci??kiej chorobie Pawe? Czarnecki. By? on aktywnym dzia?aczem naszej Fundacji od pocz?tku jej istnienia. Pe?ni? kolejno: funkcj? cz?onka Zarz?du, a nast?pnie do ko?ca swoich dni – cz?onka Rady. W?adze Fundacji sk?adaj? rodzinie zmar?ego gor?ce wyrazy wspó?czucia.